Diễn đàn Chia sẻ Game Private

Diễn đàn giải trí Game Private thảo luận về game online, tin tức hàng ngày, game diện thoại, ứng dụng mobile


You are not connected. Please login or register

share Index Login Gunny Pro

Go down

1 on Fri Jan 18, 2013 1:53 pm

avatar

Bài Viết : 560

Xu : 6711

Cảm ơn : 507

Thông Tin
Người Rip: Dang0123.Không chỉnh sửa dưới mọi hình thức
demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
Lưu ý: chỉnh sửa lại link cần chỉnh
code:
BỎ VÀO HTML NHÉ!
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>IDLogin new version - Webgame GameMaster Online</title>
<link rel="shortcut icon" href="http://img.zing.vn/gn/images/favicon.ico"  />
<link type="text/css" href="http://img.zing.vn/eventgame/intro/general/css/mainsite.css" rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://idgunny.zing.vn/css/home.css"  />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://idgunny.zing.vn/css/Box_event_4.css"  />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://idgunny.zing.vn/css/character.css"  />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://idgunny.zing.vn/css/tabs.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://idgunny.zing.vn/css/idlogin.css" />
<link href="http://idgunny.zing.vn/css/tinyscrollbar.css" type="text/css" rel="stylesheet" />
</head>
<body >
<div id="thewindowbackground"></div>
<div id="wrapper">
    <div id="container">
        <h1 class="Logo"><a href="http://v-zones.forumvi.com/" title="Trang chủ Gunny" target="_blank">Trang chủ Gunny</a></h1>
        <div class="MenuTop">
            <ul>
                <li><a href="http://v-zones.forumvi.com/" title="Trang chủ" class="TrangChu" target="_blank" >Trang chủ</a></li>
                <li><a href="https://pay.zing.vn/zingxu/napthe.zg.html" title="Nạp xu" class="NapXu" target="_blank">Nạp xu</a></li>
                <li><a href="http://v-zones.forumvi.com/forum" title="Diễn đàn" class="DienDan" target="_blank">Diễn đàn</a></li>
                <li><a href="/contact" title="Hỗ trợ" class="HoTro" target="_blank">Hỗ trợ</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div id="header">
            <div class="WrapperOutContent">
                <div class="Content">
                    <div class="LeftContent">
                       
                        <ul class="TabPageLogin" id="tabIdLogin">
                            <li  class="Active"> <a class="QuickRegTitle NotScroll" title="Đăng ký nhanh" rel="tabQuickReg" href="http://v-zones.forumvi.com/h7-html-register"><span>Đăng ký nhanh </span></a> </li>
                            <li > <a class="LoginTitle NotScroll" title="Đăng nhập" rel="tabLogin" href="#"><span>Đăng nhập</span></a> </li>
                        </ul>
                        <div id="tabQuickReg" class="TabContent">
                         
                         
                          <div class="BlockNewUser">
                            <p class="Question">Nếu đã có ID, bạn <a href="#" title="Đăng nhập" class="ChangeTab NotScroll" rel="tabLogin" > Đăng nhập  tại đây</a>  </p>
                             
                        </div> 
                        </div>
                        <div id="tabLogin" class="TabContent">
                        <form action="/login" method="post" name="form_login">
                            <div class="frm_dangnhap">
                         <label>Tài khoản: </label>
                                <input type="text" name="username" id ="u" value="" class="txt_box" /><br />
                         <label>Mật khẩu: </label>
                         <input type="password" name="password" id = "p" value="Mật khẩu" class="txt_box" /><br />
                        
                                                    </div>
                            <div class="frm_button">
 <input type="submit" class="ChoiNgay" name="login" value="Đăng nhập" />
                               
                            </div>
                            <a class="QuenMK" title="Quên mật khẩu" target="_blank" href="https://v-zones.forumvi.com">Quên mật khẩu</a>
                          <div class="LuuY">
                                <p class="TextWarning">
                                    <marquee behavior="scroll" scrolldelay="150">
                                  <span> Chúc các bạn có một ngày online Vui vẻ! ^^</span>
                                       
                         
                                                 
                                    </marquee>
                                </p>
                            </div>
                        </form>
                  
                        <div class="BlockNewUser">
                            <p class="Question">Nếu chưa có ID, bạn <a href="/register" title="Đăng ký nhanh"  class="ChangeTab" rel="tabQuickReg" > Đăng ký tại đây </a> </div>  </p>
                             
                        </div>
                         
                       
                    </div>
                    <div class="BgBoxEvent">
                        <iframe height="310" width="230" scrolling="no" frameborder="0" src="http://launcher.game.zing.vn/gunny/idbannernew.html" marginwidth="0" marginheight="0" allowtransparency="1"></iframe>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="WrapperContent"></div>
        </div>
        <div id="boxTab">
            <ul id="tabTinhNang">
                <li class="ui-state-active"><a href="#nhanvat" title="Nhân vật" class="NhanVat">Nhân vật</a></li>
                <li><a href="#vukhi" title="Vũ khí" class="VuKhi">Vũ khí</a></li>
                <li><a href="#thunuoi" title="Pet" class="ThuNuoi">Thú nuôi</a></li>
            </ul>
            <div id="nhanvat">
                <div class="wrap-btn-playNow">
                    <div id="clipNhanVat"> <strong>Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên</strong>
                        <p> Tải về Flash Player tại địa chỉ: <a
href="http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer" >http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer</a></p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div id="vukhi">
                <div class="BgBottom"></div>
                <div class="ShowNhanVat"> <img src="http://img.zing.vn/gn/skin/idlogin102012/images/nhan-vat/long-thuong-chien.png" id="show-img" /> </div>
                <ul class="WoW">
                    <li class="Active"><a href="#" title="Long Thương Chiến" class=" NotScroll LongThuong" rel="images/nhan-vat/long-thuong-chien.jpg">Long Thương chiến </a></li>
                    <li><a href="#" title="Búa" class="NotScroll Bua"  rel="images/nhan-vat/bua-Minotaure.jpg">Búa </a></li>
                    <li><a href="#" title="Super Boomerang" class="NotScroll SBoomerang"  rel="http://idgunny.zing.vn/images/nhan-vat/super-boomerang.jpg">Super Boomerang </a></li>
                    <li><a href="#" title="WoW Lựu đạn" class=" NotScroll LuuDan" rel="http://idgunny.zing.vn/images/nhan-vat/wow-luu-dan.jpg">WoW Lựu đạn </a></li>
                    <li><a href="#" title="WoW Lu gạch" class=" NotScroll LuGach" rel="http://idgunny.zing.vn/images/nhan-vat/wow-lu-gach.jpg">WoW Lu gạch </a></li>
                    <li><a href="#" title="WoW Sấm sét" class="SamSet" rel="http://idgunny.zing.vn/images/nhan-vat/wow-sam-set.jpg">WoW Sấm sét </a></li>
                    <li><a href="#" title="Wow pháo" class="Phao" rel="http://idgunny.zing.vn/images/nhan-vat/wow-phao.jpg">WoW pháo </a></li>
                    <li><a href="#" title="WoW Phi tiêu" class="PhiTieu" rel="http://idgunny.zing.vn/images/nhan-vat/wow-phi-tieu.jpg">WoW Phi tiêu </a></li>
                    <li><a href="#" title="WoW Tủ thuốc" class="TuThuoc" rel="http://idgunny.zing.vn/images/nhan-vat/wow-tu-thuoc.jpg">WoW Tủ thuốc</a></li>
                    <li><a href="#" title="WoW giỏ trái cây" class="TraiCay" rel="http://idgunny.zing.vn/images/nhan-vat/wow-gio-trai-cay.jpg">WoW giỏ trái cây</a></li>
                    <li><a href="#" title="WoW Tivi Tủ lạnh" class="Tivi" rel="http://idgunny.zing.vn/images/nhan-vat/wow-tivi.jpg">WoW Tivi Tủ lạnh</a></li>
                    <li><a href="#" title="WoW túi vũ khí" class=" NotScroll VuKhi" rel="http://idgunny.zing.vn/images/nhan-vat/wow-tui-vu-khi.jpg">WoW túi vũ khí</a></li>
                </ul>
            </div>
            <div  id="thunuoi">
                <div class="wrap-btn-playNow NoneBg">
                    <div id="clipThuNuoi"> <strong>Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Flash Player ver 8 trở lên</strong>
                        <p> Tải về Flash Player tại địa chỉ: <a
href="http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer" >http://www.adobe.com/go/gntray_dl_getflashplayer</a></p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="BlockTinTuc">
            <div class="BlockNews">
                <iframe height="250" width="410" scrolling="no" frameborder="0" src="http://launcher.game.zing.vn/gunny/idgn102012.html" marginwidth="0" marginheight="0" allowtransparency="1"></iframe>
            </div>
            <div class="BlockDiscuss">
                <iframe height="250" width="350" scrolling="no" frameborder="0" src="http://launcher.game.zing.vn/gunny/thaoluan.html" marginwidth="0" marginheight="0" allowtransparency="1"></iframe>
            </div>

        </div>
        <div class="Footer"> <a href="http://v-zones.forumvi.com" title="Công ty VNG" class="LogoVNG" target="_blank">VNG</a> <a href="http://v-zones.forumvi.com" title="Công ty 7Road" class="Logo7Road" target="_blank">7Road</a>
            <p class="Copyright">Bản quyền thuộc Forum GameMaster. Forum giải trí hàng đầu Việt Nam.<br />
                Người Rip: Dang0123.Không sao chép dưới mọi hình thức</p>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="SurveyPopup SurveyPopupHome PopupQuick" id="subspamlink" style="display: none;"><a href="#" title="Đóng" class="SurveyClose">Đóng</a>
    <div class="SurveyContent">
        <iframe width="580" height="476" frameborder="0" src="https://id.zing.vn/quickregister/game/index.49.html" allowtransparency="1"></iframe>
    </div>
</div>
<div class="opaEff"></div>
<div class="Popup">
    <div class="PopupWrapper">
        <p class="titleTop"> dẫn người mới</p>
        <a class="PopupClose" href="#">X</a>
        <div class="InnerContent">
            <div id="scrollbar1">
                <div class="scrollbar">
                    <div class="track">
                        <div class="thumb">
                            <div class="end"></div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="viewport">
                    <div class="overview">
                        <div id="static">
                            <div class="StaticOuter">
                                <div class="StaticInner">
                                    <div class="StaticMain">
                                        <div Class="ContentBlock">
                                            <p class="TextFont15">Bạn muốn tham gia và khám phá Vương Quốc Gà rộng lớn và xinh đẹp? Tham gia ngay nào!</p>
                                            <p Class="ImgCenter"><img src="http://img.zing.vn/gn/images/data/2012-04-24/so-do/so-do-huong-dan-newbies.jpg" alt="Sơ đồ hướng dẫn cơ bản" width="500" height="1517" /></p>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://img.zing.vn/eventgame/intro/general/js/mainsite.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://img.zing.vn/eventgame/intro/general/call-function/tracking-idlogin.js "></script>
<script type="text/javascript" src="http://img.zing.vn/eventgame/intro/general/call-function/call-function.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://idgunny.zing.vn/js/popup.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://idgunny.zing.vn/js/fadegallery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://idgunny.zing.vn/js/jcarousel.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://idgunny.zing.vn/js/tabs.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://idgunny.zing.vn/js/content-detail.js"></script>
<script src="http://idgunny.zing.vn/js/jquery.tinyscrollbar.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://idgunny.zing.vn/js/common.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://idgunny.zing.vn/js/jbanner.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://idgunny.zing.vn/js/change-banner.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://idgunny.zing.vn/js/jquery.spritely-0.6.1.js"></script>
<script type="text/javascript">
   jQuery(document).ready(function(){   
            var flashvars = {};
            var attributes = {};
            flashvars.duongdan = "";         
            var params = {};
            params.wmode = "transparent";
            params.allowfullscreen ="true";
            params.scale = "noscale";
            params.quality = "high";
            params.allowScriptAccess = "always";            
            swfobject.embedSWF("http://idgunny.zing.vn/swf/trailer.swf", "clipNhanVat", "420", "237", "8.0.0","http://img.zing.vn/boi/images/daily/swf/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);
            swfobject.embedSWF("http://idgunny.zing.vn/swf/pet.swf", "clipThuNuoi", "650", "240", "8.0.0","http://img.zing.vn/boi/images/daily/swf/expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);
    });             
</script>
<script type="text/javascript" src="http://img.zing.vn/gn/skin/idlogin102012/js/ga-idlogin-gn.js"></script>
</body>
</html>
<a href="http://www.forumotion.com" target="_blank" style="display:none">forumotion.com</a>

không thanks ta cho ăn đấmKo thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
View user profile http://v-zones.forumvi.com
Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

2 on Fri Jan 18, 2013 8:23 pm

Gunny k mở nữa à dang[You must be registered and logged in to see this image.]:gm22 [You must be registered and logged in to see this image.]
View user profile https://facebook.com
tks nhiềuÊ! username sao không like cho bài này hả [You must be registered and logged in to see this image.] . Coi chừng ta chém bây h !!!
View user profile
Sponsored content

4

Tag:

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Forumotion.com